.

.
HOŞGELDİNİZ! WELCOME! Қош келдің! ДОБРО ПОЖОЛОВАТЬ! ДОБРО ДОШЛИ! Witam! ****ABOUT MUHAMMET NEGİZ***STUDIES***TRANSLATIONS***FOREIGN LANGUAGE LIBRARY***OPINION NOTES***UNIVERSITY "Или, будь мудрым, чтобы учить, или будь студентом слушающий и изучающий а не будь третьим! Хазрат Али ***** "Ya söyleyen, öğreten bilgin ol; ya dinleyen, belleyen öğrenci.. Üçüncüsü olma!" Hz. Ali *** "Or be wise to teach ;or be student who is listening and learning. Do not be third!" Hazrat Ali" Follow me on Academia.edu

ACADEMYTUBE

Loading...

28 Eylül 2014 Pazar

2014 -2015 Öğretim Yılı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Üniversite Bursu

2014 -2015 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Başvurusu Başlamıştır.
1- Vakıflar Genel Müdürlüğünce 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2014-2015 öğretim yılında Yükseköğrenim Öğrencilerine burs verilecektir.
2- Burs verilecek öğrencilerin tespiti Bu Yönetmeliğin ekinde yayımlanan Değerlendirme Kriterlerine göre yapılmaktadır.
3- Burs başvuruları vgm.gov.tr web sayfamızdaki Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Eylül- 30 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
4- Burs hizmetinden;
 a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan
veya gelire sahip öğrenciler.
  b) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
 c) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
 d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
 e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan
öğrenciler.
f) Örgün eğitimde öğrenim görmeyen öğrenciler.
g) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
faydalanamazlar;
5- Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.
6- Başvuru sonuçları Aralık ayı içerisinde vgm.gov.tr web sayfamızda yayınlanacaktır.
7- Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri 01.01.2015 tarihinden itibaren yapılacaktır.
8- Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.
Burs başvuru formunun titizlikle incelendikten sonra doldurulması gerekmektedir. Aksi taktirde sonradan iptal veya düzeltme yapılması mümkün olmamaktadır.

26 Eylül 2014 Cuma

Nitel Araştırma Yöntemleri Çalıştayı, 24-25 Ekim 2014, Akdeniz Üniversitesi

http://www.nanoturkiye.net/wp-content/uploads/2009/11/142745616_cc530362fa_b.jpg24-25 Ekim tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nin seminer salonunda Nitel Araştırma Yöntemleri çalıştayı yapıyoruz. 1,5 günlük programı İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özlem Sandıkçı hocamız yürütecek. Programı ana hatlarıyla aşağıya aktarıyorum. Programdan fark edebileceğiniz gibi, nitel araştırmaların mantığını ve temel özelliklerini bilen fakat sahada sıkıntılar yaşayan kişilerin çalıştaya katılması daha uygun. Bu duyuru kanalıyla en fazla 20 kişinin kaydını alabileceğim. Özellikle doktora tezleri için çalıştayı izlemeye ihtiyaç duyan üyelerimiz bana janset@akdeniz.edu.tr veya jaytemur@gmail.com adreslerinden -neden katılmak istediklerini net olarak açıkladıkları bir mesajla- ulaşırlarsa katılımcıları belirlemem kolaylaşacaktır. (Ne yazık ki konaklama/ulaşım giderleri için herhangi bir destek veremiyorum)
İlginiz için şimdiden teşekkürler..
Görüşmek üzere..
Janset Aytemur

24 Ekim Cuma

09:30-12:30
• Nitel Araştırmanın Özellikleri ve Amaçları
• Kültürel & Yorumsal Yaklaşım
• Verilerin ve Yorumun Kalitesi: Geçerlik, Güvenilirlik, İnandırıcılık
• Problemin Tanımlanması: Teori-Yöntem/Veri Sarmalı

14:00-17:00
• Araştırma Tasarımı
• Etik ve Etken Saha Pratikleri & Eleştirel Farkındalık
• Veri Toplama Yöntemleri
Not: Katılımcılar akşam veri toplama çalışması yapacaklardır.
(Ayrıntılar gün içinde Sn. Sandıkçı tarafından katılımcılara aktarılacaktır)


25 Ekim 2014 Cumartesi
09:30-12:30
• Veri Çözümleme ve Yorumlama
• Yazma Süreci

Erzincan Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerine Yönelik Yaptığımız Çalışmalar İçin Bir TeşekkürErzincan Üniversitesi İ.İ.B.F'ye kayıt için gelen öğrenciler ve velilerine yönelik yapmış olduğumuz hediye takdimi, rehberlik, oryantasyon faaliyetlerini fakülte yönetimimiz teşekkürle ödüllendirdi. Sağolsunlar.

25 Eylül 2014 Perşembe

İ.İ.B.F. MESLEK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ İNGİLİZCE – TÜRKÇE

http://spor.internethaber.com/data/gallery/1280646427-7.jpg
       
HAZIRLAYAN: YRD.DOÇ.DR. ABDULLAH KESKİN
Bu sözlük İktisadi ve İdari Bilimler’de İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve UTF öğrencilerinin lisans dönemlerinde alacakları İngilizce alan derslerinde başarılarına katkı sağlayacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin yaz döneminde bu çalışmadaki kelime ve ifadeleri mutlaka ezberlemelerini  istiyor ve bunun çok faydasını göreceklerini  belirtmek istiyorum.
 
A
Accelerator: Hızlandıran
Acceptance Letter: Kabul Mektubu
Acceptance: Kabul
Account: Hesap
Accountant: Muhasebeci
Accounting Cost: Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet
Accounting Profit: Muhasebe Kârı
Accounting: Muhasebe
Add: Reklam
Advalorem Tax: Advalorem Vergi
Advertising: Reklam
Aggregate Demand: Toplam Talep
Aggregate Supply: Toplam Arz
Agriculture: Tarım
Air Pollution: Hava Kirliliği
Amortization: Amortisman
Annuity: Anüite
Anticipation: Beklenti
Antitrust: Antitröst
Appreciation: Değerlenme
Arbitrage: Arbitraj
Asset: Varlık
Association: Birlik, Sendika
Attorney: Avukat
Auction: Müzayede
Autocorrelation: Otokorelasyon
Auto-financing: İçeriden Finansman
Automation: Otomasyon
Average Cost: Ortalama Maliyet
Average Fixed Cost: Ortalama Sabit Maliyet
Average Propensity to Concume: Ortalama Tüketim Eğilimi
Average Propensity to Save: Ortalama Tasarruf Eğilimi
Average Revenue: Ortalama Gelir
Average Total Cost: Ortalama Toplam Maliyet
Average Variable Cost: Ortalama Değişken Maliyet
Average: Ortalama

B
Bad Check: Karşılıksız Çek
Bail: Kefalet
Balance Sheet: Ödemeler Dengesi
Balanced Budget Multiplier: Denk Bütçe Çarpanı
Balanced Budget: Denk Bütçe
Bank Check: Banka Çeki
Bank Money: Banka Parası
Bank: Banka
Banker: Banker
Banking Activities: Banka Faaliyetleri
Banking Facilities: Banka Hizmetleri
Banking Panic: Banka Paniği
Banking Sector: Banka Sektörü
Banknote: Banknot, Kağıt Para
Banknote: Kağıt Para
Bankruptcy: İflas
Bargaining Power: Pazarlık Gücü
Bargaining: Pazarlık
Barter Economy: Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi
Barter: Trampa, Takas, Mübadele
Basic Interest: Basit Faiz
Bear Market: Düşen Piyasa
Bill: Bono, Senet
Bimetalism: Çift Metal Para Sistemi
Black Market: Karaborsa
Bond Market: Tahvil Piyasası
Bond: Tahvil
Borrower: Borç Alan
Borrower: Borç Alan Kişi
Bottleneck: Darboğaz
Brand-name: Marka
Bribe: Rüşvet
Bribery: Rüşvetçilik
Bribe-taker: Rüşvet Alan
Broker: Simsar, Komisyoncu
Budget Deficit: Bütçe Açığı
Budget Surplus: Bütçe Fazlası
Budget: Bütçe
Bull Market: Yükselen Piyasa
Business Cycles: Konjoktürel Dalgalanmalar
Business: İş
By-product: Yan Ürün

C
Capital Account: Sermaye Hesabı
Capital Flow: Sermaye Akışı
Capital Inflow: Sermaye Girişi
Capital Market: Sermaye Piyasası
Capital Outflow: Sermaye Çıkışı
Capital: Sermaye
Capitalism: Kapitalizm
Capitalist System: Kapitalist Sistem
Capitalist: Kapitalist
Cartel: Kartel
Cash: Nakit Para
Central Bank: Merkez Bankası
Central Planning: Merkezi Planlama
Certificate: Sertifika
Ceteris Paribus: Diğer Koşullar Değişmezken
Chamber of Commerce: Ticaret Odası
Chamber of Industry: Sanayi Odası
Choise: Seçim
Civilization: Uygarlık, Medeniyet
Clearing House: Takas Odası
Clearing: Takas, Kliring
Climate Change: İklim Değişikliği
Coin: Metal Para
Collective Bargaining: Toplu Pazarlık
Commerce: Ticaret
Commercial Bill: Finansman Bonosu, Ticari Senet
Commercial Policy: Ticaret Politikası
Commercial Treaty: Ticari Anlaşma
Commission: Komisyon
Commodity: Mal, Emtia
Communism: Komünizm
Communist System: Komunist Sistem
Company: Şirket
Comparative Static Equilibrium Analysis: Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi
Competition: Rekabet
Competitive Market: Tam Rekabet Piyasası
Complementary Goods: Tamamlayıcı Mallar
Compound Interest: Bileşik Faiz
Confederation: Konfederasyon
Consolidated Budget: Konsolide Bütçe
Consolidated Budget: Konsolide Bütçe
Consolidation: Konsolidasyon
Constitution: Anayasa
Consumer Price Index (CPI): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Consumer Surplus: Tüketici Artığı
Consumer: Tüketici
Consumption: Tüketim
Contract: Sözleşme
Contraction: Daralma
Contractionary Fiscal Policy: Daraltıcı Maliye Politikası
Contractionary Monetary Policy: Daraltıcı Para Politikası
Corporation: Şirket
Cost Push Inflation: Maliyet İtişli Enflasyon
Cost, Insuarence, Freight (CIF): Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat
Cost: Maliyet
Credit: Kredi
Creditor: Borç Veren
Currency: Bozukluk Para, Metal Para
Current Account: Cari Hesap
Current Price: Cari Fiyat
Current Value: Cari Değer
Customer Satisfaction: Müşteri Memnuniyeti
Customer: Müşteri
Customs Duty: Gümrük Resmi
Customs Free: Gümrükten Muaf
Customs: Gümrük
Cyclical Unemployment: Konjonktürel İşsizlik, Devrevi İşsizlik

D
Dealer: Satıcı, Aracı
Debt Finance: Borçlanarak Finansman
Debt: Borç
Debt: Borç
Debtor: Borçlu
Deficit : Açık
Deficit Financing: Açık Finansmanı
Deflation: Deflasyon
Deflator: Deflatör
Delivery: Teslim
Demand Curve: Talep Eğrisi
Demand Deposit: Vadesiz Mevduat
Demand for Money: Para Talebi
Demand Law: Talep Kanunu
Demand Price: Talep Fiyatı
Demand Pull Inflation: Talep Çekişli Enflasyon
Demand: Talep
Democracy: Demokrasi
Demography: Demokrafi
Dependent Variable: Bağımlı Değişken
Deposit: Depozit
Depreciation: Yıpranma, Değer Kaybı
Depression: Depresyon
Derived Demand: Türev Talep
Devaluation: Devalüasyon
Developed Country: Kalkınmış Ülke
Developing Country: Kalkınmakta Olan Ülke
Development Bank: Kalkınma Bankası
Development Economics: Kalkınma Ekonomisi
Diminishing Marginal Utility: Azalan Marjinal Fayda
Direct Tax: Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi
Dirty Floating Exchange Rate System: Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi
Discount Rate: İskonto Oranı
Diseconomies of Scale: Negatif Ölçek Ekonomileri
Disposable Personel Income: Harcanabilir Kişisel Gelir
Distribution: Dağılım
Dividend Distribution: Kâr Payı Dağıtımı
Dividend: Temettü
Divident Coupon: Temettü Kuponu
Division of Labor: İşbölümü
Domestic Assets: İç Varlıklar
Domestic Currency: Ülke Parası
Domestic Terms of Trade: İç Ticaret Hadleri
Due Date: Vade Tarihi
Due: Vade
Durable Goods: Dayanıklı Mallar
Duty Free: Gümrükten Muaf
Dynamic Analysis: Dinamik Analiz


E
Economic Cost: Ekonomik Maliyet
Economic Crisis: Ekonomik Kriz
Economic Development: Ekonomik Kalkınma
Economic Efficiency: Ekonomik Etkinlik
Economic Growth Rate: Ekonomik Büyüme Oranı
Economic Growth: Ekonomik Büyüme
Economic Profit: Ekonomik Kâr
Economic Rent: Economik Rant
Economic Rights: Ekonomik Haklar
Economic Sector: Ekonomik Sektör
Economies of Scale: Pozitif Ölçek Ekonomileri
Economist: Ekonomist
Economy: Ekonomi
Effective Demand: Efektif Talep
Effective Exchange Rate: Efektif Döviz Kuru
Efficiency: Etkinlik
Elastic: Esnek
Elasticity: Esneklik
Election: Seçim
Electricity: Elektrik
Electronic Funds Transfer (EFT): Elektronik Fon Transferi
Emission:  Emisyon
Employer Association: İşveren Sendikası
Employment: İstihdam
Endogenous Variable: İçsel Değişken, Bağımlı Değişken
Endorsed: Ciro Edilmiş
Endorsement: Ciro
Energy: Enerji
Entrepreneurship: Girişimci
Environment: Çevre
Environmental Pollution: Çevre Kirliliği
Equilibrium Interest Rate: Denge Faiz Oranı
Equilibrium Level of Income: Denge Gelir Düzeyi
Equilibrium Price: Denge Fiyatı
Equilibrium: Denge
Equity Finance: Hisse Satışı Yoluyla Finansman
Equity: Hisse Senedi
Errors and Omissions: Net Hata ve Noksan
Euro Market: Avro Piyasası
Euro: Avro
European Currency Unit (ECU): Avrupa Para Birimi
European Economic Community (EEC): Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Trade Association (EFTA): Avrupa Serbest Ticaret Birliği
European Monetary System (EMS): Avrupa Para Sistemi
European Monetary Union (EMU) Avrupa Para Birliği
Ex-ante: Öngörülen
Excess Capacity: Atıl Kapasite
Excess Demand: Talep Fazlası
Excess Reserve: Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası
Excess Supply: Arz Fazlası
Exchange Rate: Döviz Kuru
Exchange: Döviz, Kambiyo
Excise Tax: Tüketim Vergisi
Execution: İcra
Exempt from Tax: Vergiden Muaf
Exogenous Variable: Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken
Expansion Path: Genişleme Yolu
Expectation: Beklenti
Expected Rate of Inflation: Beklenen Enflasyon Oranı
Expected Rate of Interest: Beklenen Faiz Oranı
Expected Value: Beklenen Değer
Expenditure Tax: Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi
Expensionary Fiscal Policy: Genişletici Maliye Politikası
Expensionary Monetary Policy: Genişletici Para Politikası
Explained Variable: Açıklanan Değişken
Explanatory Variable: Açıklayıcı Değişken
Explicit Costs: Açık Maliyetler, Muhasebe Maliyetleri
Export: İhracat
Ex-post: Gerçekleşen
Expropriation: Kamulaştırma
External Deficit: Dış Açık
Externalities: Dışsallıklar

F
Fabric: Fabrika
Face Value: Nominal Değer, İtibari Değer
Factors of Production: Üretim Faktörleri
Fee: Harç
Fiat Money: Fiat Para, İtibari Para
Fifty Fifty: Yüzde Elli Yüzde Elli
Final Goods: Nihai Mallar
Financial Assets: Mali Varlıklar
Financial Capital: Nakit Sermaye
Financial Crisis: Finansal Kriz
Financial Institutions: Mali Kuruluşlar
Financial Markets: Mali Piyasalar
Financial Sector: Mali Sektör
Financial System: Mali Sistem
Firm: Firma
Fiscal Policy: Maliye Politikası
Fixed Costs: Sabit Maliyetler
Fixed Exchange Rate System: Sabit Döviz Kuru Rejimi
Flexible Exchange Rate System: Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi
Floating Exchange Rate System: Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi
Forecasting: Öngörü, Tahmin
Foreign Assets: Dış Varlıklar
Foreign Bank: Yabancı Banka
Foreign Currency: Döviz
Foreign Exchange Account: Döviz Tevdiat Hesabı
Foreign Exchange Reserve: Döviz Reservi
Foreign Exchange: Döviz
Foreign Liabilities: Dış Yükümlülükler
Foreign Trade Deficit: Dış Ticaret Açığı
Free Competition Market: Serbest Rekabet Piyasası
Free Economic Enterprise: Serbest Girişim
Free Goods: Serbest Mallar
Free On Board (FOB): Güvertede Teslim Fiyatı
Free Trade Area: Serbest Ticaret Bölgesi
Frictional Unemployment: Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik
Full Employment: Tam İstihdam
Function: Fonksiyon
Fund: Fon
Future Value: Gelecekteki Değer

G
Game Theory: Oyun Teorisi
General Budget: Genel Bütçe
Global Warming: Küresel Isınma
Globalization: Küreselleşme
Gold Bullion Standard: Altın Külçe Standardı
Gold Bullion System: Altın Külçe Sistemi
Gold Exchange Standard: Altın Kambiyo Standardı
Gold Exchange System: Altın Kambiyo Sistemi
Gold Reserve: Altın Rezervi
Gold Species Standard: Altın Sikke Standardı
Gold Standard: Altın Standardı
Gold: Altın
Good: Mal
Goods and Services: Mallar ve Hizmetler
Government Bond: Devlet Tahvili
Government Investment: Kamu Yatırımı
Government Policy: Hükümet Politikası
Government: Hükümet
Gross Domestic Product (GDP): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Gross National Product (GNP): Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
Growth Rate: Büyüme Oranı
Growth: Büyüme
Guarantee: Garanti
Guarantor: Kefil
Guaranty: Garanti

H
Hard Currency: Sağlam Para
Hedging: Riski Aktarma, Riske Karşı Korunma
High Powered Money: Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para
Hoarding: Gömüleme, İddihar
Household Income: Hanehalkı Geliri
Households: Hanehalkları
Human Capital: Beşeri Sermaye
Hyperinflation: Hiperenflasyon
Hypothecation: İpotek

I
Illegal: Yasal Olmayan, İllegal
Imperfect Competition: Eksik Rekabet
Implicit Costs: Örtülü Maliyetler
Import Quota: İthalat Kotası
Import: İthalat
In Advance: Peşin
Incentive: Teşvik
Income Distribution: Gelir Dağılımı
Income Effect: Gelir Etkisi
Income Elasticity: Gelir Esnekliği
Income: Gelir
Indebtedness: Borçluluk
Independent Variable: Bağımsız Değişken
Index: Endeks
Indicator: Gösterge
Indifference Curve: Farksızlık Eğrisi
Indirect Tax: Dolaylı Vergi, Vasıtalı Vergi
Individuals: Bireyler
Induced Investment: Uyarılmış Yatırım
Industrial Relations: Endüstriyel İlişkiler
Industry: Endüstri
Inelastic: Esnek Olmayan
Infant Industry: Bebek Endüstri
Inferior Goods: Düşük Mallar
Inflation Rate: Enflasyon Oranı
Inflation: Enflasyon
Infrastructure: Altyapı
Initial Capital: Başlangıç Sermayesi
Innovation: İcat
Input: Girdi
Insolvency: İflas
Installment: Taksit
Insurance Policy: Sigorta Poliçesi
Insurance Premium: Sigorta Primi
Insurance: Sigorta
Interbank Interest Rate: Bankalar Arası Faiz Oranı
Interbank: Bankalar arası
Interest Coupon: Faiz Kuponu
Interest for Default: Gecikme Faizi
Interest: Faiz
Intermediary Institutions: Aracı Kurumlar
Intermediate Goods: Ara Mallar
International Monetary Fund (IMF): Uluslararası Para Fonu
International Trade: Uluslararası Ticaret
International: Uluslararası
Intrinsic Value: Öz Değer
Inventory Investment: Stok Yatırımı
Inventory: Stok
Investment Bank: Yatırım Bankası
Investment Goods: Yatırım Malları
Investment: Yatırım
Invisible Hand Principle: Görünmez El İlkesi
Invisible Hand: Görünmez El
Invoice: Fatura
Invoice: Fatura
Involuntary Unemployment: Gayri-iradi İşsizlik
Issue of Banknotes: Emisyon
Issue of Bond: Tahvil Çıkarma
Iteration: Yineleme

K
Kinked Demand Curve: Dirsekli Talep Eğrisi

L
Label: Etiket
Labor Force Participation Rate: İşgücü Katılım Oranı
Labor Force: İşgücü
Labor Market: Emek Piyasası
Labor Union: İşçi Sendikası
Labor: Emek
Lagging Indicators: Gecikmeli Göstergeler
Laissez Faire, Laissez Passer: Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler
Land Pollution: Toprak Kirliliği
Land: Toprak
Lawyer: Avukat
Leading Indicators: Öncü Göstergeler
Leasing: Kiralama
Legal Monopoly: Yasal Monopol
Legal Reserve Ratio: Kanuni Karşılık Oranı
Legal: Resmi, Legal
Legal: Yasal
Lender of Last Resort: Nihai Ödünç Veren
Lender: Borç Veren
Letter of Guaranty: Teminat Mektubu
LIBOR (London Interbank Offer Rate): Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı
Liability: Sorumluluk, Yükümlülük
Licence: Lisans
Linear Relationship: Doğrusal İlişki
Liquidation: Tasfiye
Liquidity Trap: Likidite Tuzağı
Liquidity: Likidite
Lockout: Lokavt
Long Run: Uzun Dönem
Long Term: Uzun Dönem
Lorenz Curve: Lorenz Eğrisi
Loss: Zarar
Luxury Goods: Lüks Mallar

M
Macroeconomics: Makro Ekonomi
Major: Büyük
Majority Voting: Oy Çokluğu
Majority: Çoğunluk
Manifest: Manifesto
Manipulation: Manipülasyon
Manufacturing Goods: Mamul Mallar
Margin: Marj, Uç
Marginal Cost: Marjinal Maliyet
Marginal Propensity to Concume: Marjinal Tüketim Eğilimi
Marginal Propensity to Import: Marjinal İthalat Eğilimi
Marginal Propensity to Save: Marjinal Tasarruf Eğilimi
Marginal Revenue: Marjinal Gelir
Marginal Tax Rate: Marjinal Vergi Oranı
Marginal Utility: Marjinal Fayda
Marginalism: Marjinalizm
Market Analysis: Piyasa Analizi
Market Clearing Price: Denge Fiyatı
Market Demand Curve: Piyasa Talep Eğrisi
Market Economies: Piyasa Ekonomileri
Market Equilibrium: Piyasa Dengesi
Market Failure: Piyasa Başarısızlığı
Market Mechanism: Piyasa Mekanizması
Market Period: Çok Kısa Dönem
Market Price: Piyasa Fiyatı
Market Risk Premium: Piyasa Risk Primi
Market Supply Curve: Piyasa Arz Eğrisi
Market System: Piyasa Sistemi
Market: Pazar, Piyasa
Marketing: Pazarlama
Mark-up: Kâr Marjı
Mass Production: Seri Üretim, Kitle Üretimi
Maturity Date: Ödeme Tarihi
Maturity: Vade Sonu
Maximization: Maksimizasyon
Maximum: Maksimum
Medium of Exchange: Mübadele Aracı
Mercantilism: Merkantilizm
Merchandise: Ticari Eşya, Emtia, Mal
Merchant: Tüccar
Microeconomics: Mikro Ekonomi
Minimization: Minimizasyon
Minimum: Minimum
Minor: Küçük
Minority: Azınlık
Mint: Darphane
Mixed Economy: Karma Ekonomi
Mobility: Akıcılık, Hareketlilik
Model: Model
Monetarism: Parasalcılık
Monetary Authority: Para Otoritesi
Monetary Base: Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para
Monetary Policy: Para Politikası
Monetary Transmission: Parasal Aktarım
Monetary Union: Parasal Birlik
Monetary Unit: Para Birimi
Money Bills: Kağıt Paralar
Money Demand: Para Talebi
Money Illusion: Para Yanılgısı
Money Issued: Emisyon
Money Market: Para Piyasası
Money Multiplier: Para Çarpanı, Para Çoğaltanı
Money Order: Havale Emri
Money Supply: Para Arzı
Money: Para
Monometalism: Tek Metal Para Sistemi
Monopoly Power: Monopol Gücü
Monopoly: Monopol, tekel
Moratorium: Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe
Mortgage Agreement: Konut Kredisi Sözleşmesi
Mortgage: Konut Kredisi
Multicollinearity: Çoklu Bağlantı
Multiplier: Çarpan, Çoğaltan

N
National Bank: Ulusal Banka
National Income (NI): Milli Gelir (MG)
National Monetary Unit: Ulusal Para Birimi
Natural Monopoly: Doğal Monopol
Nature: Doğa
Near Money: Para Benzeri
Needs: İhtiyaçlar
Negative Externalities: Negatif Dışsallıklar
Net Domestic Assets: Net İç Varlıklar
Net Foreign Assets: Net Dış Varlıklar
Net Investment: Net Yatırım
Neutral: Yansız, Nötr
Noise Pollution: Gürültü Kirliliği
Nominal GDP: Nominal GSYİH
Nominal GNP: Nominal GSMH
Nominal Income: Nominal Gelir
Nominal Price: Nominal Fiyat
Nominal Rate of Interest: Nominal Faiz Oranı
Nominal Value: Nominal Değer, İtibari Değer
Nominal Wage: Nominal Ücret
Nominal Yield: Nominal Getiri
Nominal: Nominal
Nondurable Goods: Dayanıksız Mallar
Nonlinear Relationship: Doğrusal Olmayan İlişki
Non-Profit Corporation: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş
Normal Goods: Normal Mallar
Normal Profit: Normal Kâr
Normative Economics: Normatif Ekonomi
Notice: Tebligat
Nucleer Energy: Nükleer Enerji

O
Office: Büro
Official Rate: Resmi Kur
Official: Resmi
Off-Shore Banking: Kıyı Bankacılığı
Off-Shore: Kıyı
Oil: Petrol
Oligopol: Oligopol
Oligopolistic Market: Oligopol Piyasası
Oligopoly: Oligopol
Open Market Operations (OMO): Açık Piyasa İşlemleri (APİ)
Open Market Purchases: Açık Piyasa Alımları
Open Market Sales: Açık Piyasa Satışları
Opportunity Cost: Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet
Opportunity: Fırsat
Optimum Resource Allocation: Optimal Kaynak Dağılımı
Option: Seçenek
Order of Payment: Ödeme Emri
Order: Sipariş
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Organization: Organizasyon, Kuruluş
Output: Çıktı
Overdue: Vadesi Geçmiş
Overemployment: Aşırı İstihdam
Overnight Interst Rate: Gecelik Faiz Oranı
Overvalued: Aşırı Değerli
Owner’s Equity: Öz Sermaye

P
Paper Money: Kağıt Para
Par Value: Nominal Değer, İtibari Değer
Parity: Parite, Kur
Partial Equilibrium Analysis: Kısmi Denge Analizi
Partnership: Ortaklık
Patent Right: Patent Hakkı
Patent: Patent
Payee: Kendisine Ödeme Yapılan Kişi
Payer: ÖdemeYapan Kişi
Penalty: Ceza
Pension Fund: Emekli Sandığı
Per Capita Income: Kişi Başına Düşen Gelir
Per Capita Income: Kişi Başına Gelir
Per Capita Output: Kişi Başına Üretim
Per Capita: Kişi Başına
Permanent Income: Sürekli Gelir
Permit: İzin, Ruhsat
Personel Income: Kişisel Gelir
Petroleum: Petrol
Phase: Faz, Evre
Physical Assets: Fiziki Varlıklar
Physical Capital: Fiziki Sermaye
Policy: Politika
Pollution: Kirlilik
Population: Nüfus
Portfolio: Portföy
Positive Economics: Pozitif Ekonomi
Preference: Tercih
Premium: Prim
Present Value: Bugünkü Değer
Present Value: Şimdiki Değer
Price Ceiling: Tavan Fiyat
Price Control: Fiyat Kontrolü
Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırma
Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırması
Price Floor: Taban Fiyat
Price Freeze: Fiyatların Dondurulması
Price Maker: Fiyat Koyucu
Price Rigidity: Fiyat Katılığı
Price Taker: Fiyat Kabullenici
Price: Fiyat
Price-Earning Ratio: Fiyat-Kazanç Oranı
Primary Market: Birincil Piyasa
Principal: Ana Para
Principle of Invisible Hand: Görünmez El İlkesi
Principle: İlke, Prensip
Private Bank: Özel Banka
Private Company: Özel Şirket
Private Enterprise: Özel Girişim
Private Goods: Özel Mallar
Private Investment: Özel Sektör Yatırımı
Private Ownership: Özel Mülkiyet
Private Sector: özel Sektör
Privatization: Özelleştirme
Producer Price Index (PPI): Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
Producer Surplus: Üretici Artığı
Producer: Üretici
Product Differentiation: Ürün Farklılaştırma
Product Differentiation: Ürün Farklılaştırması
Product: Ürün
Production Function: Üretim Fonksiyonu
Production Possibility Frontier (PPF): Üretim İmkanları Sınırı
Production: Üretim
Profit and Loss Sharing Certificate: Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Profit Distribution: Kâr Dağıtımı
Profit: Kâr
Progressive Tariff: Artan Oranlı Tarife
Progressive Taxes: Artan Oranlı Vergiler
Property Ownership: Mal Varlığı
Property Rights: Mülkiyet Hakları
Property: Mal, Mülk
Proprietor: Mülk Sahibi
Protectionist: Korumacı, Himayeci
Provision: Provizyon, Hüküm
Proxy Variable: Temsili Değişken, Kukla Değişken
Public Choice: Kamu Tercihi
Public Company: Halka Açık Şirket
Public Enterprise: Kamu Girişimi
Public Finance: Kamu Maliyesi
Public Goods: Kamusal Mallar
Public Interest: Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı
Public Offering: Halka Arz
Public Ownership: Kamu Mülkiyeti
Public Sector: Kamu Sektörü
Public: Halk, Kamu
Publicly Owned Company: Halka Açık Şirket
Purchasing Power Parity (PPP): Satın Alma Gücü Paritesi

Q
Quantitative Quota: Miktar Kotası
Quantity Demanded: Talep Edilen Miktar
Quantity Supplied: Arz Edilen Miktar
Quantity Theory of Money: Paranın Miktar Teorisi
Quantity: Miktar
Quota: Kota
Quota: Kota
Quotation: Kotasyon (Fiyat)

R
Rate: Oran
Ratio: Oran
Real Economy: Reel Ekonomi
Real GDP: Reel GSYİH
Real GNP: Reel GSMH
Real Income: Reel Gelir
Real Rate of Interest: Reel Faiz Oranı
Real Wage: Reel Ücret
Real Yield: Reel Getiri
Real: Reel
Recession: Daralma
Regressive Taxes: Azalan Oranlı Vergiler
Relative Price: Nispi Fiyat
Rent: Rant
Rent-Seeking: Rant Kollama
Reserve Money: Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para
Resources: Kaynaklar
Revaluation: Revalüasyon
Revenue: Hasılat
Risk: Risk
Rival Goods: Rakip Mallar

S
Saving: Tasarruf
Scarce Goods: Kıt Mallar
Scarcity: Kıtlık
Secondary Market: İkincil Piyasa
Share: Hisse Senedi
Short Run: Kısa Dönem
Short Term: Kısa Dönem
Shortage: Kıtlık
Shutdown Point: Kapanma Noktası
Silver: Gümüş
Socialism: Sosyalizm
Socialist System: Sosyalist Sistem
Socialist: Sosyalist
Society: Toplum
Soil Pollution: Toprak Kirliliği
Specialization: Uzmanlaşma
Speculation: Spekülasyon
Speculator: Spekülatör
Spillover Effect: Yayılma Etkisi
Stability: İstikrar
Stabilization: Stabilizasyon
Stagnation: Durgunluk
Static Equilibrium Analysis: Statik Denge Analizi
Stock: Hisse Senedi
Store of Value: Servet Biriktirme, Tasarruf Etme
Strike: Grev
Structural Unemployment: Yapısal İşsizlik
Substitute Goods: İkame Mallar, Rakip Mallar
Substitution Effect: İkame Etkisi