.

.
HOŞGELDİNİZ! WELCOME! Қош келдің! ДОБРО ПОЖОЛОВАТЬ! ДОБРО ДОШЛИ! Witam! ****ABOUT MUHAMMET NEGİZ***STUDIES***TRANSLATIONS***FOREIGN LANGUAGE LIBRARY***OPINION NOTES***UNIVERSITY "Или, будь мудрым, чтобы учить, или будь студентом слушающий и изучающий а не будь третьим! Хазрат Али ***** "Ya söyleyen, öğreten bilgin ol; ya dinleyen, belleyen öğrenci.. Üçüncüsü olma!" Hz. Ali *** "Or be wise to teach ;or be student who is listening and learning. Do not be third!" Hazrat Ali" Follow me on Academia.edu

ACADEMYTUBE

Loading...

2 Temmuz 2015 Perşembe

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Duyurusu

DUYURULAR 

 
2015-2016  Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Duyurusu


Başvuru İşlemleri ve Gerekli Belgeler


Yönetmelik


Esaslar

Kontenjanlar


2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ İLANI


   Üniversitemiz bölüm ve programlarına aşağıda belirtilen yönetmelik  değişikliğinin  Ek 1. Maddesi gereğince,  ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kayıt yaptırmış ve  Ek 1. Maddede belirtilen şartı taşıyan öğrenciler, hazırlık, arasınıf ve son sınıf  dahil olmak üzere en geç 28 Ağustos 2015 tarihi saat 17:00'a kadar aşağıdaki belgeler ile Üniversitemiz  Fakülte Dekanlıklarına , Yüksekokul Müdürlüklerine ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. 

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Geçiş Transferi  Yapılması Esasına İlişkin Yöntmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "için TIKLAYINIZ.

 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı merkezi yerleştirme puanına göre güz yarıyılı yatay geçiş başvuru takvimi için TIKLAYINIZ.
 Güz Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar İçin  TIKLAYINIZ.
 Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında mevcut bölüm/program isimleri için TIKLAYINIZ.
 ÖSYM'nin 2014 yılı taban puanları İçin  TIKLAYINIZ.
 ÖSYM'nin daha önceki yıllara göre taban puanları İçin TIKLAYINIZ.
 Akademik birimlerin  İletişim bilgileri için TIKLAYINIZ.

Başvuruda İstenen Belgeler 
 1-Dilekçe  
 2-ÖSYS Sonuç Belgesi
 3-Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi
 4-Not Transkripti (İntibak için)
 5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6-2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 İlan Edilen Asil Listelerde Kesin Kayıt Hakkı Elde Eden Öğrenciler Öğrenim Ücretlerini TR49 0001 2009 3440 0006 0000 59 numaralı Halkbank IBAN Numarasına Yatırarak Alacakları Dekont ile Akademik Birimlerine Başvurmaları Gerekmektedir.

1 Temmuz 2015 Çarşamba

DISTANCE EDUCATION IMPLEMENTATIONS AND THE CASE OF RUSSIA


GLOKALde July 2015, ISSN 2148-7278 Volume: 1 Number: 3 Article 2
GLOKALde is Official e-journal of UDEEEWANA


ABSTRACT
Distance education implementations are going importance day by day which weren’t accepted until recently. Distance education programs being used like in medical education besides social sciences and the attention of the industry. Distance education ensures to reach people who cant use of education facilities is because of reasons like time, place, geography etc. has become working area for all countries. 

Russian Federation is trying to adapt to the developments in the world and interest with distance education implementation since 1996. The congress which organized in 1996 in Moscow by UNESCO setted forth that wouldn’t be a development in education systems of the world countries without distance education. 

Russia is trying to improve technology and methodologies in this area by understanding the importance of distance education.

Muhammet NEGIZ,
Erzincan University,
Faculty of Economics and Business Administrative Sciences, Business Management Department
Yanlızbag, Erzincan, TURKEY

30 Haziran 2015 Salı

KTÜ BAYS EĞİTİM PROGRAMI 24-28 AĞUSTOS 2015 TRABZON


KTÜ BAYS EĞİTİM PROGRAMI 24-28 AĞUSTOS 2015 TRABZON

YOYSEM 2015'in Ardından...Diğergam hocalarımızın başlatmış olduğu YOYSEM (Yönetim ve Organizasyon Yaz Seminerleri)'nin 2015 yılı etkinlikleri sona erdi.. Akademik anlamda eksiklikleri tamamlama ve güncele taşıma konusunda yardımcı olan, alandaki hocaların birbirini tanımasına aracı olan YOYSEM oldukça verimli geçti.

Bireysel eksikliklerin fark edilmesine yardımcı olan, fikir alış-verişine aracılık eden ve "Yönetim ve Organizasyon Camiası"nın dostluk/iletişim bağlarını sağlamlaştıran güzel bir paylaşım kurumunun içerisinde yer almak heyecan vericiydi. Alanında duayen kişilerin, akademik yetkinliğimizi artırma çabası ise oldukça dikkat çekiciydi..

Bu etkinlik ile emektar hocalarımızın değerini bir kez daha anladım.
Hepinize teşekkür ederim.

16 Haziran 2015 Salı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


Resmî Gazete Tarihi : 29 Mart 2010 Sayı : 27536BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve hazırlık sınıflarında lisans eğitim-öğretimi ile sınav, değerlendirme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ile 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS/ECTS kredisi: Öğrenci ders yükü dikkate alınarak hesaplanan Avrupa Kredi Transfer Sistemindeki bir krediyi,

c) AL: Alt limiti,

ç) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-DE/ECTS-DS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,

d) Başarı baraj notu: 4.00 üzerinden 2.00’ı,

e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

f) Dekan: Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarını,

g) DKL: Değerlendirmeye katma limitini,

ğ) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

h) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

ı) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

i) Lisans: Orta öğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

j) Müdür: Üniversiteye bağlı yüksekokulların müdürlerini,

k) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil derslerini,

l) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

m) Rektör: Üniversite Rektörünü,

n) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

o) Seçmeli ders: Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile ilgili kurulca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

ö) Senato: Üniversite Senatosunu,

p) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

r) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları,

s) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul, Eğitim-Öğretim Dönemleri, Akademik Takvim,

Kontenjanlar ve Katkı Payına İlişkin EsaslarÖğrenci işleri

MADDE 5 – (1) Üniversitede kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda ilgili yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Fakülte ve yüksekokullarda eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt, kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, askerliğin tecili, öğrenci belgesi verilmesi ve dosyanın tutulması ile diploma düzenlenmesi işlemleri; merkezde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, merkez dışı birimlerde ise ilgili dekanlık veya müdürlüklerce yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Fakülte/yüksekokullar, ilgili kurulun kararı ve Rektörlüğün onayı ile Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde örgün öğretim, ikinci öğretim, açık öğretim, yaygın eğitim ve dışardan eğitim türlerinde eğitim-öğretim yapabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl esasını uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan, bir yıl yirmisekiz haftadan az olamaz.

(2) Fakültelerin/yüksekokulların bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

(3) Fakültelerde/yüksekokullarda güz ve bahar yarı yılları dışında yaz aylarında yapılacak öğretim, 24/6/2007 tarihli ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci kontenjanları ve puan türleri

MADDE 8 – (1) Fakülte/yüksekokullar, bir sonraki eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanlarını, puan türünü, aranacak diğer nitelikleri ve özel şartları her yıl Ocak ayının sonu itibariyle ilgili kurulda belirleyerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirir.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara yapılacak öğrenci kesin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca planlanıp, Rektörlük onayıyla belirlenen tarihler arasında yapılır. Kesin kayıtlarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek lisesi mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,

b) Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak,

c) Kayıt için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından istenen diğer belgeleri sağlamak.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya tespit edeceği vekili ya da kanunî temsilcisi aracılığı ile yaptırabilir. Rektörlükçe belirlenen tarihlerde kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden, ilgili mevzuat hükümlerine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen belgeler istenir.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması halinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı

MADDE 10 – (1) Öğrencinin ödeyeceği katkı payı/öğrenim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre her yıl tespit edilen miktarlar üzerinden alınır.

(2) Yarıyıl ve yıl sistemi uygulanan programlarda bir eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl/yıl başında kesin kayıt yaptırma ya da ders kaydı yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında ders kaydının yenilenmesi esnasında ödenir.

(3) İkinci öğretim öğrencilerinin katkı payı işlemleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Zorunlu stajını tamamlamadığı için mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler o yarıyılın/yılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öder. Stajını tamamladığı yarıyıla kadar, yarıyıl dâhil katkı payı ücretini öder.

Ders kayıtları

MADDE 11 – (1) Stajın kabul edildiği dönem dâhil, ders kayıtları, yarıyılın başlamasından önceki beş iş günü içinde yapılır. Öğrenci, bu süre içerisinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve danışmanının gözetiminde veya internet ortamında ders kayıt formunu doldurarak o yarıyıl veya yılda alacağı bütün dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. İnternet erişimi ile ders kaydını yapan öğrencinin kayıt işleminin geçerlilik kazanabilmesi için, en geç yarıyılın ilk haftasında ders kayıt formunu kendisinin ve danışmanının imzalaması gerekir.

(2) Belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işleminden öğrenci sorumludur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı, Eğitim-Öğretim Programları, Uygulama, Stajlar,

Dersler ve Devam Zorunluluğuna İlişkin EsaslarYabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 12 – (1) İlgili kurulun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarındaki uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 13 – (1) Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları; öğretim yılı veya yarıyılı başlamadan önce, bölüm ve ana bilim dalı kurullarınca değerlendirilerek belirlenir, öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç iki hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Konu ilgili kurulda görüşülerek karara bağlanır.

(2) AKTS kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir. Bu değer her bir dersin herhangi bir yükseköğretim kurumunda, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü teşkil ettiğini gösterir.

(3) Staj zorunluluğu olan programlarda staj uygulamaları ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim programlarında belirlenen tüm çalışmalar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredisi sıfır (0) olarak belirlenmiş seçmeli dersler hariç, her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında; yarıyıl sisteminde teorik derslerde, haftalık ders sayısı kadar, yıl sisteminde iki katı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için; yarıyıl sisteminde haftalık ders saatinin yarısı kadar, yıl sisteminde ise haftalık ders saati kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, yarıyıl sisteminde o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Yıl sisteminde ise, o dersin haftalık teorik saatinin iki katı ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur.

(5) AKTS kredilendirilmesinde yarıyıllar esas alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bir yarıyıllık eğitimi en az 30 AKTS kredisine eşdeğerdir. Yıl esasına göre eğitim yapan kurumların bir akademik yıllık (iki yarıyıllık) eğitimi en az 60 AKTS kredisine eşdeğerdir.

(6) AKTS kredilerine karşılık diploma ekinin düzenlenmesi, derslerin AKTS kredilerinin hesaplanma şekli Senato tarafından belirlenen esaslara ve AKTS ile ilgili diğer uygulamalara göre yürütülür.

(7) Derslerin AKTS kredilerinin hesaplanma şekli Senato tarafından belirlenir.

(8) Hesaplanan AKTS kredileri ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile uygulanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 14 – (1) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır. Zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu ve isteğe bağlı seçmeli ders olmak üzere dört çeşit ders vardır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca ortak zorunlu dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Öğretim programında seçmeli derslerin AKTS kredileri, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredisinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

(3) Seçmeli dersler; meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında, diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş derslerin AKTS kredileri mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredisinin %10’unu aşamaz.

(4) Birinci ve ikinci yarıyıldaki veya birinci yıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının öngördüğü zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersleri; ilk defa almak kaydıyla, danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer akademik biriminden, başka bir yükseköğretim kurumundan veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir. Bu şekilde alınan dersler ortak zorunlu ders gibi değerlendirilir.

(5) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okudukları Üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve ilgili kurulun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Aynı değişim programı kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dökümü verilir.

Ders alma ve ders bırakma

MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl başında, ders kaydı yaptırmak zorundadır. Birimlerde bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin AKTS kredi miktarı 45 krediyi geçmemek üzere ilgili kurulca belirlenir. Bu kredi üst sınırları hiçbir ders alımında aşılamaz. AKTS kredi hesabı, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yapılır.

(2) Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler, kaldıkları ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı ders veya dersleri alamaz. Ön şartlı derslerin hangisi olacağına ilgili kurulca karar verilir.

(3) Tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2.50 olan ara sınıf öğrencisi, ön şartlı olmayan üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden en çok iki ders alabilir. Alınan derslerin AKTS kredi toplamı, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırları aşamaz.

(4) AGNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, alt yarıyıllardan/yıllardan başarılı ve koşullu başarılı oldukları DD-DC-CC derslerinden en çok ikisini tekrar alır. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(5) Öğrenci ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış olduğu dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

Ders transferi

MADDE 16 – (1) ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerin muafiyeti ile diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin notlarının bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre dönüştürülmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam eder. Muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile bildirilir. Muafiyeti kabul edilen dersin başarı notu geçerli nottur.

(2) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları ile muafiyet istekleri kabul edilen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış oldukları derslere ait sınav notları, Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

(3) Erzincan Üniversitesi mezunları veya öğrencilerinden, ÖSYM tarafından yeniden Üniversitenin herhangi bir akademik birimine kayıt hakkı kazananlar ile 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre üniversiteler arası ve üniversite içerisinde yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında alıp başarılı oldukları derslerden, muafiyet talebinde bulunabilir. İlgili yönetim kurulunca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, aynen geçerli not olarak kabul edilir.

(4) İntibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre daha önce yapılan ve ilgili derslerden muaf sayılan öğrenciler, bu dersleri ikinci kez alamaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Teorik derslerin, uygulamaların, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son haftası içinde ilân edilir.

(2) Öğrenciler ilk defa kayıt yaptırdıkları derslere devam etmek zorundadır. Bir dersten yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanan öğrenciler, daha sonraki yarıyıllarda bu dersi tekrarlama durumunda, bu derse ders kaydı yaptırır, dersin kredisi kredi toplamına dâhil edilir ve uygulama, laboratuvar, uygulamalı ders gibi pratik ders ve çalışmalara katılması zorunlu tutulur. Tamamı teorik olan dersler için devam şartı aranmaz. Devam zorunluluğu olmayan dersleri alan öğrenciler, sadece bu derslerin ara sınav/yarıyıl sonu sınavlarına girer. Öğrenciler; içinde bulundukları yarıyılda alınması ve derse katılması zorunlu olan derslerin ders saatlerinin, tekrarlanacak dersin saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Öğrencilerin, ders saatlerinin çakışması sebebiyle derslere kayıt yaptıramaması, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan süre ve azami sürenin işlemesine engel olmaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Öğrenci; yarıyıl veya yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl veya yıl sonu sınavına tabi tutulur. Bu takdirde bir dersten yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının değerlendirilme şekli yetkili kurulca karara bağlanır. Ara sınavların ve varsa laboratuvar, uygulama ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi %40-%70, yarıyıl veya yıl sonu sınavının etkisi ise %30-%70 aralığında olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır.

(3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencinin; puanlamaya tabi tutulan, ancak yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.

(4) Yarıyıl veya yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl veya yıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilân edilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınavı döneminden önce ilân edilir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Derslerin bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara girebilir.

c) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için, sınav koşulunu en az bir dönem yerine getirmiş, ancak tek dersten (F) alarak başarısız olan bir öğrenci; dilekçe ile başvurması halinde, ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşıldığı sınav dönemi ve yaz okulu sonunda girmek zorundadır. Tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanır. Tek ders sınavına giren öğrencinin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puanın o dersin en son sınavındaki ham notuna tekabül eden ham notu ile değerlendirilir. Tek ders sınavında (F) not alarak başarısız olan öğrenci, devam şartı aranmadan bu dersin açıldığı dönemdeki tüm sınavlarına girer.

ç) Ek sınav: 2547 sayılı Kanunda verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere; sınav şartlarını yerine getirmiş olmak koşuluyla, dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan kapsam ve koşullarda iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenci, ek sınav haklarını, 2547 sayılı Kanunla verilmiş azami sürelerini tamamladığı yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce uygun görülen tarihlerde kullanır. Uygulamalı ve uygulaması olmayan derslerle ilgili ek sınav koşullarının yerine getirilme şekli ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

d) Mazeret sınavı: Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına, haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

f) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Mezun durumunda olan ancak son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altında olan öğrencilere, son iki yarıyılda sırasıyla (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav programları

MADDE 19 – (1) Sınav programları; kısa süreli sınavlar hariç, ilgili birimlerce hazırlanır ve sınavlardan en az onbeş gün önce ilân edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dâhilinde değiştirilebilir. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilânı

MADDE 20 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencinin başarı durumu, yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili bölüm başkanlığınca dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar dekanlıkça veya müdürlükçe ilân edilir.

(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, AGNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilân edilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 21 – (1) İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da yarıyıl sonunda bölüm başkanlığına teslim eder. İlgili dekanlıkça/müdürlükçe, ayrı bir arşivde bu evrakın en az iki yıl muhafaza edilmesi gerekir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 22 – (1) Öğrenci bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, ilân tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtiraz, dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilân edilir.

Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Sınavlarda kopya çektiği, kopya çekme girişiminde bulunduğu, kopya çektiğinin sonradan anlaşıldığı ya da kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Bu öğrenciye, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi ve

Ek Sürelere İlişkin EsaslarBaşarı notu

MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

(2) Yarıyıl/yıl içi sınavları, derslere devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşan yarıyıl/yıl içi çalışmaları ile bu çalışmalara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre ilgili kurulca belirlenir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı dersi alan öğrencinin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldığı puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin yapılma şekli Senato tarafından belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken DKL altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL 100 üzerinden 35’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ayrıca, kesin kalma–koşullu geçme sınırı (F-DD) olanlar için, belirlenmiş AL’de göz önüne alınır. Ham başarı puanı, AL’nin altında kalan öğrenci, (F) olarak değerlendirilerek başarısız sayılır. Ancak, puanı AL ve DKL arasında kalan öğrencinin puanı diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri, 45–35 arasında olmak şartı ile ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı; bağıl değerlendirme sonunda, yarıyıl/yıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL’yi ve AL’yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sorular dâhil sınavlara ait kâğıtları bölüm başkanlığına sunar. Yarıyıl/yıl sonu başarı notları dekanlık/müdürlük tarafından ilân edilir. İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verilebilir.

(3) Başarı notları ilân edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(4) Harfle ilân edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel Harf Notu Ağırlık Katsayısı

  • Pekiyi AA 4.00
  • Pekiyi BA 3.50
  • İyi BB 3.00
  • İyi CB 2.50
  • Orta CC 2.00
  • Orta DC 1.50

Başarısızlık sınırında DD 1.00

Başarısız F 0.00

Devamsızlık D -

(5) Bunlardan;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrenciye verilir. (F) notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülür.

ç) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar alınır.Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 26 – (1) AGNO, öğrencinin fakülte ve yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredi saatinin bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki başarısız dersin/derslerin dönemindeki yerine konularak AGNO’su tekrar hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) İkinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, son iki yarıyılın AGNO hesabına göre yapılır.

Başarısızlık durumu

MADDE 27 – (1) Başarı baraj notu en az 2.00’dır. En son hesaplanan AGNO ile bir önceki AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı olduğu derslerden, içinde bulunduğu dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldığı dersleri, AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlar. Ayrıca öğrenci isteği üzerine, başarılı olduğu diğer dersleri de tekrarlayabilir. Danışmanlar; öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere, ders kayıtlarının yaptırılmasından sorumludur. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenci normal statüde öğrenimine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere; bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenci, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencisine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrenciye bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrenciye dört yarıyıl; sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı; üç veya daha az dersten başarısız olana ise, başarısız olduğu derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamaması sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl veya sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında son sınıf öğrencisine; not ortalamasını yükseltmek üzere son iki sınıfın dilediği dersinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenci, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirdiği halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremediği için yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrenciye, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrenciye diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilen öğrenci, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan, başvuru halinde, her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınır. Sınavların sonunda sorumlu olduğu tüm dersleri başaran öğrenci, öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Ek süre kullanan veya ara sınıflarda ilgili yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilen öğrencinin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavı notuna göre belirlenir. Bu öğrencinin başarı notu, ilgili dersin en son sınav sonuçlarındaki ham nota denk gelen harf notuna göre belirlenir.

(4) Bir öğrencinin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; kayıt dondurma süreleri hariç, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan haklı ve geçerli bir neden olmadan, bu Yönetmelikte yer alan şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencinin kaydı silinir.ALTINCI BÖLÜM

Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme,

Geçişler, Bölüm ve Birim Değiştirmeye İlişkin EsaslarKayıt silme ve sildirme

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin yazılı olarak kayıt sildirme talebi dışında, aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinir:

a) 2547 sayılı Kanunun öngördüğü azami süreler içerisinde başarı sağlayamamak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak,

ç) 2547 sayılı Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak,

d) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenci katkı payını kanuni süresi içinde yatırmamış olmak,

e) 2547 sayılı Kanunda öngörülen diğer hallerin ortaya çıkması.

Mazeretler

MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle mazeret beyan eden öğrencinin mazereti ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe başvurması gerekir. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin; Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş ve çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelendirmesi,

d) Ekonomik nedenlerle öğrenime ara verilmiş olması ve bu durumun ikametgâhının bulunduğu en büyük mülki amirliğince belgelendirilmesi,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması,

ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylayacağı diğer hallerin ortaya çıkması.

Mazeretlerle ilgili işlemler

MADDE 31 – (1) Mazeretlerle ilgili olarak aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

b) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devamsızlıktan sayılır.

c) Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır.

ç) Mazeretleri kabul edilen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir.

d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlar, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen durumları kapsamaz.

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular, ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın/yılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Ancak, bir yıl kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenci için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Başvuru, ders kayıt süresi içinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl, yıl sisteminde bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan/yıldan az olamaz.

(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık raporu alınması gerekir.

(3) Öğrencinin tutuklu olması durumunda, müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.

(4) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi durumunda, müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile terhis tarihine kadar kaydı dondurulur.

(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin

MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Öğrenciye; eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde, öğrenci bir dilekçe ve belgeyle bağlı olduğu birime müracaat eder ve ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl izin verilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Üniversite adına katılacak olan öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29’uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilen öğrenciler ile ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.

c) Üniversite içi sosyal, kültürel, sportif ve benzeri etkinlikleri yürütmek üzere; Rektörlükçe veya öğrenim gördükleri birim tarafından görevlendirilen öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla, görev yaptıkları süre içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır. Öğrencilere izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılır. Ancak, ilgili birim yöneticileri bu tür etkinliklerde zorunlu durumlar dışında sınav dönemlerinde öğrenci görevlendiremez.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 34 – (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ belgesi ilgili yükseköğretim kurumunda ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu fakültelerin/yüksekokulların ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 35 – (1) Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilir. Geçişlere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.YEDİNCİ BÖLÜM

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı, Mezuniyet ve

Diplomalara İlişkin EsaslarÇift ana dal lisans programı ve yan dal programı

MADDE 37 – (1) Çift ana dal programında, bölümün/programın öğrencileri; lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını başarıyla yürüten öğrenci, ilgi duyduğu başka bir dalda bilgilenmeyi sağlamak amacıyla yan dal programını takip edebilir.

(3) Çift ana dal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet tarihi

MADDE 38 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını öder.

Diplomalar ve verilme koşulları

MADDE 39 – (1) Üniversiteye bağlı fakültenin/yüksekokulun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere, bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler; istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın derslerinden açılacak olan dersleri, öğrenim ücretini yatırmak koşuluyla ve öğrencilik haklarından yararlanmadan tekrarlar.

(2) Son yarıyılda/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO'ları 2.00’ın altına düşen öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girer ve bu sınav haklarını, takip eden yarıyıl/yıl başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. AGNO baraj sınavından başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde (DD), (DC) veya (CC) olan en çok üç dersten ders kaydı yaptırıp, dersin uygulamalı ders olması halinde devam şartı aranarak, teorik ders olması durumunda ise devam şartı aranmadan bu derslerin tüm sınavlarına girerek tekrar eder.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(4) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

(5) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının veya iki yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrenciye, isteği halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

Diploma eki

MADDE 40 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma ile birlikte, ilgili birimlerce hazırlanıp, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredi saatleri ile standart diploma eki bilgileri yer alır ve öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversiteden ayrılma

MADDE 41 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyenlerin, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurması gerekir. Kaydı silinen öğrenciye; kayıt evrakı içinde verdiği lise/lise dengi diploma, isteği üzerine arkasına şerh düşülerek geri verilir. Bu şekilde kendi isteği ile ayrılan öğrencinin geri dönüş isteği kabul edilmez.

Dışarıdan ders izleme

MADDE 42 – (1) Fakültedeki/yüksekokuldaki dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine ilgili yönetim kurulunca izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdekilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilir. Dışarıdan ders izleme ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Ders alma

MADDE 43 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile gerekli koşulları yerine getirerek, fakülte ve yüksekokullarda ders alabilir. Bu öğrenciler, aldıkları dersler bakımından Üniversite ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu statüdeki öğrenci kayıt yaptırdığı dersler için sadece not durum belgesi alabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 45 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

b) 11/11/2007 tarihli ve 26697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

c) 13/11/2007 tarihli ve 26699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

ç) 13/11/2007 tarihli ve 26699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

d) 10/11/2007 tarihli ve 26696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Atatürk Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Erzincan Üniversitesine bağlanan fakültelere/yüksekokullara, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrenciler; istekleri halinde mezuniyet belgesini veya diplomasını Atatürk Üniversitesinden alabilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

11 Haziran 2015 Perşembe

Erzurum Bölgesi Eğitim Semineri Programı Atatürk Üniversitesi, Kültür ve Gösteri Merkezi, Erzurum Editör ve Yazar 7. Eğitim Semineri Programı

Erzurum Eğitim Programı
Erzurum Bölgesi Eğitim Semineri Programı
Atatürk Üniversitesi, Kültür ve Gösteri Merkezi, Erzurum
Editör ve Yazar 7. Eğitim Semineri Programı
08:30-08:45 Kayıt
08:45-09:00 Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri
          Fatma BAŞAR, TÜBİTAK ULAKBİM  PDF
09:00-10:30 Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler
           Prof. Dr. Bünyamin Şahin, TR Dizin Komite Üyesi  XPS
           Sibel TABANLIOĞLU, TÜBİTAK ULAKBİM  PDF
10:30-10:45 Ara
10:45-12:30 Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne Yapmalıyız?
           Prof.Dr. Erdem YEŞİLADA, Yeditepe Universitesi, Editor for Journal of Ethnopharmacology  PDF
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı
           Gamze KESKİN, Elsevier  PDF
15:30-15:45 Ara
15:45-17:30 Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler
           Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi  PDF

5 Haziran 2015 Cuma

2014 - 2015 Erzincan Üniversitesi İİBF Yaz Okulu Duyurusu

Fakültemizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında aşağıda belirtilen derslerden yaz okulu açılacaktır. Yaz okulu öğrenim süresi 7 haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Ön kayıt yaptırarak yaz okulu için Dekanlığımıza müracaatta bulunan öğrencilerin kesin kayıt için aşağıda belirtilen derslerin yaz okulu öğrenim ücretlerini Fakültemizin T.C. Halk Bankasındaki “TR 84 0001 2009 3440 0006 0001 08” IBAN nolu hesabına yatırarak banka dekontu ile birlikte15/06/2014 - 19/06/2014 tarihleri arasında Dekanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Murat NİŞANCI

Dekan2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Fakültemizde Açılacak Derslerin Listesi

Yaz Okulunu Başka Üniversiteden Alacak Öğrenciler İçin Başvuru Süreci

Yaz Okulu Ön-Kayıt Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız.

Yaz Okulu Kesin-Kayıt Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız.

Diğer Üniversitelerden Başvuran Öğrenciler, Kayıt Dilekçelerini İndirmek İçin Tıklayınız.

Diğer Üniversitelere Başvuran Öğrenciler, Kayıt Dilekçesini İndirmek İçin Tıklayınız.