Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

1 Ağustos 2016 Pazartesi

‘Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma’ isimli ilginç bir AB Projesi


Kayıt dışı olarak çalışan farklı grupların kendine has farklı özellikleri olması sebebiyle, bu gruplara ayrı ayrı odaklanmak çalışmanın temel problemi olan kayıt dışı istihdamın azaltılmasında başarıyı arttıracaktır. Bu yüzden, dezavantajlı gruplardan biri olarak nitelendirilen gençler içinde yer alan üniversite öğrencileri bu çalışmanın hedef grubunu oluşturmaktadır. Uzun yıllara dayanan gözlem, deneyim ve yapılan bilimsel çalışmalarla Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin çeşitli şekillerde emek piyasasının içinde yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak, farklı sektörlerde çalışan üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının kayıt dışı çalıştığı görülmüştür. Bu öğrencilerin kayıt dışı çalışmalarının farklı nedenleri olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin kayıt dışı olarak çalışmalarının sebepleri iki genel başlık atında toplanabilir. Bu başlıklardan ilki, işverenin kendisine sağlayacağı avantajlardan dolayı kayıt dışı istihdama yönelmesidir. Diğer başlık ise, çalışan üniversite öğrencisinin kendisinin, işveren aydalanması aksini yapmak istese bile, kayıt dışı çalışmak istemesidir. Kayıtlı istihdamın çalışan için sağladığı çok sayıda avantaja rağmen, çalışan üniversite öğrencilerinin kayıt dışı çalışmak istemesinin temel sebeplerinden biri, öğrenci kayıtlı olarak çalışmaya başladığı zaman öğrenci olmasından kaynaklanan bazı haklardan vazgeçmek zorunda kalması gerekmektedir. Bu hakların en önemli olanlarından biri olan karşılıksız burslardan mahrum olunması, diğeri ise, ebeveynlerinden dolayı sahip oldukları sigorta hakkını kaybetmesidir. Özellikle, yarı zamanlı çalışan bir öğrenci bu haklardan mahrum olmamak adına kayıt dışı çalışmayı tercih etmektedir. Bu projenin bu problemi tüm yönleri ile ortaya çıkararak, bir çözüm yolu üretmesi planlanmaktadır. Böylelikle işgücü piyasasında yer almayan ancak fiili olarak yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışan öğrenciler hem kayıtlı hale getirilecek, hem de buradan çıkan sonuçlar Türkiye’de okuyan yaklaşık dört milyon üniversite öğrenci için genelleştirilebilecek ve olası çözüm(ler)den uzun dönemde sağlanacaktır. Projenin hem geniş bir kitleye hitap etmesi, hem de yukarıda zararları açık bir şekilde ifade edilen kayıt dışı istihdamı azaltmaya yönelik bir çalışma olması sebebiyle önemlidir. Yukarıda yer alan hususlara ilave olarak, bu proje faaliyetleri kapsamında yerel düzeyde bulunan istihdamla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların katılımlarıyla, dezavantajlı grup olan gençlere kayıtdışı istihdamın zararları ve kayıtlı istihdamın önemi ile ilgili bilinç düzeylerinin arttırılmasına katkı sunulacaktır. Ayrıca kayıt dışı istihdam konusunda yerli ve yabancı uzmanların, akademisyenlerin, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşların yöneticilerinin tecrübelerini, Dünya’daki bu alanda ortaya çıkan son gelişmelerini ve görüşlerini aktarabilecekleri uluslararası sempozyum yapılarak yerel paydaşların ve kamuyounun bundan faydalanması sağlanacaktır. Böylelikle kayıtdışı istihdamın azaltılmasına yönelik literatürdeki son gelişmeler yerel düzeyde kayıtlı istihdama yönelik faaliyetlerin yenilikçi bir yaklaşımla ele alınmasını hedeflenecektir.PROJENİN GENEL AMACI VE ÖZEL AMAÇLARI
Bu projenin genel amacı il genelindeki kayıtdışı istihdamın bireylere ve ülke ekonomisine zararları konusunda bilinçlendirme yapılması ve kayıtlı istihdamın özendirilip cazip kılınması olarak belirlenmiştir. Bu genel amacın gerçekleştirilebilmesi için projenin bazı özel amaçlara ulaşması gerekmektedir. Bu özel amaçlardan birincisi, hedef grubun bilinçlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulmasıdır. Diğer özel amaç ise, Tüm tarafların çalıştaylarla bir araya getirilerek kayıt dışı istihdam konusunda işbirliği alanlarının belirlenmesi ve istihdam teşviklerinin bilinilirliğinin arttırlmasıdır. Son olarak, Akademik araştırmalar yapılarak Kocaeli’de mevcut durumun ortaya çıkartılması ve uluslararası sempozyumdan elde edilen birikimlerle kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çözüm yollarının belirlenmesidir.


Genel Amaca ve Özel Amaçlara Ulaşmak için Gerçekleştirilecek Faaliyetler

Öğrenci, işveren ve çalışanlara kayıtdışı istihdamın zararları eğitim ve seminerler ile anlatılarak, 1000 Öğrenci ve 200 işverene katılım sertifikası verilecektir.


Projenin yaygınlaştırılması ve kamuoyundaki bilinirliğinin artırılması amacıyla 1000 adet proje afişi basılarak birçok noktada sergilenecektir.

Web portalına ek olarak, günümüzde kitleler arası iletişimde kullanlan en yaygın yöntemlerden sosyal medya kapsamında proje hesapları açılarak takipçi sayısı 5000’e ulaştırılacaktır. Söz konusu hesaplarda her hafta kayıtdışı istihdam ile ilgili paylaşımlar yapılması planlanmaktadır.

Kayıtdışı istihdam ilintili sorunlar, sorunlara yönelik çözüm önerileri ve geleceğe dair beklentilerin belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir tanesi uluslararası olmak üzere toplamda 3 adet Çalıştay düzenlenecektir, oluşturulan sinerji ile tavsiye raporları hazırlanarak, 200 adet basılacak ve ilgili yerlere dağıtılacaktır.


Üniversite öğrencilerin genelinde kayıtdışı istihdamın durumun tespiti ve mevcut görünümün ortaya çıkartılması amacıyla Kocaeli Üniversitesi öğrencileri genelinde anket çalışması yapılacaktır. Elde edilen istatistiki veriler derlenip analiz edilecek, yorumlanacak ve raporlanarak 200 adet basılıp dağıtılacakftır.

Yurt içi ve yurt dışından araştırmacıların bildirileri ile katkı sunduğu sempozyum bildiri kitapçığı basılacak ve dağıtılacaktır, 1000 dinleyici ve 200 katılımcı ile uluslararası sempozyum düzenlenecek ve sonuç bildirileri derlenerek, sempozyum bildiri kitapçığı olarak 350 adet basılacak ve dağıtılacaktır

Kayıtdışı istihdamın zararlarının ve kayıtlı istihdamın yararlarına vurgu yapılan kamu spotları hazırlanarak yerel medya kanalıyla yayınlanacaktır.

Detaylar için: http://gencis.org/
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

Rusça Öğrenmek İster Misiniz?

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ