Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

21 Ocak 2018 Pazar

5. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı 3-4 Kasım 2017


5. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı 3-4 Kasım 2017
Araştırmacıların 5. Örgütsel Davranış Kongresi'nde sunmuş olduğu bildirilerin başlıkları aşağıdaki gibidir:
 • Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Sektörlere Göre Farklılık Gösterir Mi? Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir Çalışma
 • Dönüşümsel Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü
 • Sosyal Güç, Lider-Üye Etkileşimi Ve İş Tatmini İlişkisinde Politik Yetinin Düzenleyici Rolü
 •  İşe Yönelik Yeterlilik Algısının Stres Ve Tükenmişlik Sendromu İle İlişkisi
 • Uç Algılanan Örgüt İkliminin Davranışsal Ve Tutumsal Sonuçlarının İncelenmesi: Çalışanların Görev İçi Performans Davranışı Ve Duygusal Bağlılık Algısı Açısından Bir Değerlendirme
 • Savunma Sektöründe Bir Kurumdaki Askeri Liderlik Algısının Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
 • İş Karakteristikleri, İşyeri Güvenliği, İş Tatmini Ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkileri Kültürler Arası Bir Çalışma
 •  Etik Liderlik Algısının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki etkisinde Örgütsel Politika Algısının Düzenleyici
 • Despotik Liderlik Ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşten Ayrılma Niyeti Ve İş Memnuniyeti Üzerine Etkilerinin
 •  İş Yerinde Mükemmeliyetçilik: Fenomenolojik Bir Yaklaşım
 • Çok Kültürlü Örgütlerde Kültürel Farklılıkların Yönetiminin Çalışanların Performansı ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Tekstil Sektörü Örneği
 • Kadın Girişimcilerde Politik Yetinin Girişim Performansına Etkisi
 • Duygusal Emek Öncel Ve Sonuçları: Lisansüstü Tezleri Üzerinde Bir İnceleme
 • Kontrol Odağı Ve İşyeri Prokrastinasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
 • Otantik Liderlik’in Bilgi Yönetimi, Örgütsel Özdeşleşme Ve Duygusal Bağlılık Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
 •  Dışsal Motivasyondan İçsel Motivasyona Yolculukta Psikolojik Sermayenin Rolü Nedir?
 • Öz Yeterlilik İş Tatmini İlişkisinde Makyavelizmin Aracılık Rolü
 • Psikolojik Güçlendirmenin Değişime Yatkınlık Üzerindeki Etkileri
 • Örgütlerdeki Yalnızkalpler: Yalnız Çalışanların Sinik Tutumları Üzerinde Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü
 • Yenilikçi İş Davranışının Sergilenmesinde İş Özelliklerinin Ve İşe Adanmışlığın Rolü
 • Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Adana İlinde Bir Uygulama
 • Sosyal Sermayenin En Önemli Taşıyıcısı Network Kaynaklarının Politik Öncülleri Nelerdir
 • Hiyerarşi Eğilimi Ve Liderin Güç Kaynakları Arasındaki İlişkide Güç Mesafesinin Biçimleyici Rolü Üzerine Bir
 • İşte Kendini Yetiştirme Ölçeğinin Farklı Farklı Meslek Grupları Arasında Ölçüm Değişmezliğinin İncelenmesi
 • İşkolik Davranışlar, Algılanan Katkı Ve Yaşam Doyumu İlişkisinde İşte Kendini Yetiştirmenin Aracı Etkisi
 • Hastane Çalışanları Arasındaki Örgütsel Çatışmaların İş Yaşamındaki Yalnızlıkları Üzerine Etkisi

 • İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü
 • Proaktif Kişiliğin Politik Beceri Üzerine Etkisi
 • Yardımsever Liderlik Ve Çalışan Ses Verme Davranışı Arasındaki İlişkide Kişi Yönelimli Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü
 • Kadınlarda Pozitif Psikolojik Sermaye Kariyer Algısı İlişkisi Eskişehir İlindeki Siyasi Partiler Örneği 
 • Toplulukçu Kültürde Hangi Çatışma Yönetimi Stratejisi Daha Adil Algılanır
 • Karanlık Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi
 • Güçlendirme Algısının Çalışan Esenliği Üzerindeki Etkisi
 •  Materyalist Değerlerin Ve Makyavelist Eğilimlerin Politik Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Öz Saygının Düzenleyici Rolü
 • Öğrencilerinin” İşletme” Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması
 • Yenilenme Deneyimi, İş Stresi, Başa Çıkma Tutumları Ve Bilinçli Farkındalık İlişkisi
 • Algılanan Üstün Vasıflılığın İş Tatminine Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü: İstifa Eden Ve Erken Emekli Olan Subaylar Üzerinde Bir Araştırma
 • Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanın İşe Tutkunluğu Üzerindeki Etkisi: Antalya İli Örneği
 • Kurumsal İtibar Algısının Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Hizmet sektöründe Bir Uygulama
 • Algılanan Örgütsel Adalet Ve Presenteeism ilişkisinde Stresin Aracı Rolü
 • Nepotizm Algıları İle Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarına İlişkin Tutumların Etkileşimi: İstanbul’da Tekstil İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir
 • Bireysel Kariyer Evreleri Ve Örgüte Bağlılık
 • Sosyal Zekânın Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
 •  Ahlaki Kimlik Ve Makyavelizmin Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış Üzerinde Etkisi: Ahlaki İklimin Düzenleyici Rolü
 • Algılanan Belediye Performansı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
 • Kariyer Yönetimi Kapsamında Eğitim Ve Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Algıların Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri
 • Çalışanların Örgütsel Adalet, Yönetici Desteği, Örgütsel güven Ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama
 • İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamaları, İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
 • Duygusal Emek-Performans İlişkisine Farklı Bir Bakış: İşe Tutulmanın Aracılık Rolü
 • Güç Algısının Karar Verme Davranışına Etkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
 • Psikolojik Dayanıklılığın İş-Aile Çatışması Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Kamu Hastanelerinde Bir
 • Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi
 • Otantik Liderliğin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi
 •  Kültürel Zekâ, Duygusal Zekâ Ve Örgüt Performansı Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
 • İşletme Performansının Belirleyicisi Olarak Yönetici Performansı: Perakende Sektöründe Bir Araştırma
 • İş Özelliklerinin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
 • Yeni Çağı Yönetecek Organizasyonlar Oluşturabilmek
 • Yetenek Yönetimi İş Tatmini İlişkisi: İstanbul İlinde Yapılan Bir Araştırma
 • İş Yeri Zorbalığı Ve Sinizm: Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği Bağlamında Değerlendirilmesi
 •  İşgörenleri Mutlu Eden Yönetici Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması
 • Sosyal Zekânın Kuşaklar Boyutunda İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
 • Aşırı İş Yükü İle Çalışma Yaşam Kalitesi İlişkisinde İş Tatmininin Düzenleyici Rolü
 • Bilişsel Haritalama Yöntemiyle İşgören Ve Karar Vericilerin Örgütsel Adalet Algılarının Karşılaştırılması
 • Kurum İçinde Güven Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgütle Kıvanç Duymanın Aracı Etkisi
 • Gelecek Beklentilerine İlişkin Yönelimlerde Öz-Bilinç Algısına Bağlı Farklılıkların İncelenmesi: Pozitif Psikoloji Ve Kaynak Odaklı Yaklaşım Arka Planı İle Bir Değerlendirme
 • Çalışan Kadınlarda Çoklu Rollerin Psikolojik Sağlığa Etkisi
 • Kariyer Değerlerinin Farklı Kariyer Evrelerine Göre Değişimi
 • Dönüşümcü Lider Davranışının Örgütlerde Yaratıcılık Ve Örgütsel Seslilik (Voice Behavior) Davranışları Üzerindeki Etkisinde Lidere Güven Ve Psikolojik Güvenlik Algısının Aracılık Rolü

 • Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerinde Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: İmalat İşletmeleri Örneği
 •  Türkiye`De Örgütsel Davranış Yazınına Bir Bakış: 2012- 2017 Yılları Arasında Yayımlanmış Üniversite Sosyal Bilimler Dergileri Üzerine İçerik Analizi
 • Otantik Liderlik, İşyerinde Tinsellik Ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 • İş Yerinde Mi, Evde Mi Çalışmak? Evden Çalışanlar Üzerine Nitel Bir İnceleme
 • Vizyoner Liderlik Ve Stratejik Vizyon İkilemi Üzerine Nitel Bir Araştırma
 •  Ahlaki Kimlik, Örgütsel Adalet Ve Zaman Hırsızlığı Arasındaki İlişkide Sinizmin Zararlı Etkilerini Engelleyebilir Mi?
 • Örgütlerin Dışa Açılma Davranışına Etki Eden Faktörler: Belirsizlikten Kaçınan Ve Risk Alan Kültürler Üzerine Kantitatif Bir Karşılaştırma
 • Kişilik Özelliklerinin Örgütsel İntikam Niyetine Etkisinde Örgüt İklimi Ve Bağlamsal Performansın Rolü
 • Açık Etme (Whistleblowing) Ve İspiyonlama
 • Çocuk Bakım Problemlerinin İşe Adanmışlığa Etkisi Ve İşyeri Koşullarının Düzenleyici Rolünde Cinsiyete Dayalı Bir Değerlendirme
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü
 • Sağlıkta Dönüşüm Reformlarının Geçmişi Ve Sağlık Çalışanlarına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
 • Mavi Yakalı Çalışanların psikolojik Sözleşmeye İlişkin Algılarının Oluşumu Ve Kapsamı Üzerine Nitel Bir Araştırma
 • Çalışan Performansı Ve Mali Performans: Pozitif Ses Çıkarma, Ruhsal İyi-Oluş Ve Çalışmaya Tutkunluk İle İlişkileri Ve Otel İşletmeleri Örneği
 • Kamu Hastaneleri Performans Ölçüm Yaklaşımının Sağlık Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi
 • Bursa İli Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek Gösterimi
 • Çalışanlar İçin Adalet Neden Önemli?: Örgütsel Adalet Modellerinin Türkiye Bağlamında Karşılaştırılması
 • Günümüzde Yeni Bir İş Modeli Olarak Sonsuz Bir Süreç: Adanmışlık
 • Çalışanlardaki Aşırı Özgüven Algısının Çalışan Tutum Ve Davranışları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Kuramsal Bir Çalışma
 • Örgütsel Psikolojik Sermaye, İnovasyon Ve Örgütsel Performans İlişkisi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama
 • Anti-Pozitivist Paradigma Işığında Dijitalleşme Ve Değişime Direnç: Bilişim Sektöründe Bir Uygulama
 • Nispetizm (Spiteeism) Olgusunun Nöroteknolojiye Dayanan Yüz Tanıma Teknolojileri İle Test Edilmesi: Örnek Olay Çalışması
 • Yapısal Eşitlik Modellerinde Madde Parselleme Nedir Ne Zaman Ve Nasıl Kullanılmalı?
 • Planlı Örgütsel Değişim İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi: GMY Modeli
 • Duygu Yönetimi: Bireyin Davranışımı Etkileyen Faktörler
 • İşe Bağlılık Ve İş Yaşamında Mutluluk Kavramlarının Epistemik Olarak İncelenmesi
 • Özelleştirme Sürecinde Tekel Fabrikasından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kampüsüne: Dönüşen Mekân Ve İş
 • Örgütlerde Otantik Lider Karşılaştırılması Ve Çalışanların Cinsiyete Yönelik Otantik Lider Davranışları Algılamalarına Dair Bir Uygulama Çalışması
 • Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 
5. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler kitabını pdf olarak indirmek için linke tıklayınız.


Örgütsel Davranış Kongresi bildiri kitapları pdf olarak araştırmacıların ve öğrencilerin istifadesine sunulmuştur. Faydalı olmasını dilerim. 
Muhammet Negiz.

1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı

2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı


3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı


4. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı


5. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ