Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

15 Mayıs 2018 Salı

Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örgütsel Davranış Bildirileri 2018

Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örgütsel Davranış Bildirileri 
 • Nato Çalışanlarının Psikolojik Sermayelerinin İş Gören Sesliliğine Etkisinde İyi Olma Halinin Aracı Rolü: Pozitif Psikoloji Perspektifinden Çok Uluslu Bir Çalışma ............................92

 •  İş Yaşamında Yeni Nesil Zorbalık: Duygusal Tükenme ve İş Doyumu Bağlamında Siber Zorbalığın İncelenmesi...................................................................................................... 100

 • Sağlık Yönetimi Disiplininde Yürütülen ve Ana Konusu Örgütsel Davranış Olan Tezler Üzerine Bir Araştırma ........................................................................................................................................ 107

 • Psikolojik İyi-Oluşun Çalışmaya Tutkunluk ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma............................................................................................................................ 115

 • İş Yaşamında Yalnızlık Nomofobi’yi Tetikler Mi? İstinye Üniversitesi Örneği......................... 121

 • Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma............................................................... 128

 • Örgüt Yaşamında Bir Ters Yüz: Tersine Mobbing Üzerine Bir Olgubilim Araştırması........ 137

 • Tükenmiş Yöneticiler Çalışanlarını Nasıl Tüketir: Süreç Adaletinin Rolü.................................. 144

 • Çalışanların Duygusal Sermaye Seviyelerinin İş Doyumu Üzerine Etkisi ................................... 145

 • İş Becerikliliği Ölçeğinin Sağlık Sektöründe Geçerlik Güvenirliği: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma..................................................................................................................................... 153

 • Narsistik Kişilik Özellikleri İle İşe Bağlılık İlişkisinin Y Kuşağı Açısından İncelenmesi.... 161

 • İş Doyumunun Performansa Etkisinde Mutluluğun Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma 169

 • Etik Dışı Müzakere Taktikleri ve Kültür: İki Ülke Karşılaştırması.................................................. 181

 • İş Yaşamında Yöneticiler ve Anksiyete Üzerine Bir Araştırma .............................................. 190

 • Zaman Hırsızlığı Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması ve Nepotizm Algısı İle Zaman Hırsızlığı Arasındaki İlişki........................................................................................................................... 198

 • Kişi-Örgüt Uyumunun Bireysel Adaptif Performans Üzerindeki Etkisi ....................................... 205

 • Nepotizmin Örgütsel Sessizlik ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi .................................. 209

 • Kişi-Örgüt Uyumunun İşe Adanmışlık ve Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma....................................................................................................................................... 216

 • İşe Angaje Olma Bağlamında Pozitif Psikolojik İklim ve Profesyonellik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi...................................................................................................................... 222

 • Örgütsel Adalet Algısının Etik İhlallerin Bildirilmesi Davranışı (Whıstleblowıng) Üzerindeki Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma....................................................... 230

 • Liderlik Tarzları Örgütsel Sessizlik İlişkisinde İş Tatmininin Düzenleyici Rolü .................... 239

 • Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolü................................................................................................................................... 246

 • Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Yayın Yap Ya Da Yok Ol Oyunu: Aklama Pratikleri........ 255

 • İçsel Motivasyon ve Duygusal Tükenme İlişkisi: Aile Motivasyonunun ve İş Yükünün Biçimlendirici Rolü ................................................................................................................................... 260

 • Sosyal ve Örgütsel Desteğin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluk Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma .............................................................................................. 261

 • Çalışanların Etik Değerler Algısının Sosyal Sermaye Üzerindeki Etkisinin Konya İli Ticari Üst Kuruluşları Kapsamında Araştırılması ........................................................................... 269

 • Örgütsel, Bireysel ve Teknolojik Engellerin Etkileşiminde Akademisyenler Bilgiyi Neden Paylaşmaz?...................................................................................................................... 276

 • Kariyerizm Yöneliminin İzlenim Yönetimi Taktiklerine Etkisi: Beyaz Yakalılar Üzerine Bir Araştırma........................................................................ 285

 • Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısının Bireysel Performansa Etkisi: Özel Eğitim Kurumlarında Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma .................................................................................... 291

 • Paternalistik Liderliğin Etkileşimli Yüzü ve Örgüt Temelli Özsaygı Arasındaki İlişki ........ 300

 • İşin Anlamının, Zindelik Üzerine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü............................ 308

 • İşyeri Mutluluğu İle Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkiler: Mermer Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma ................................................................................................................................... 316

 •  Rekabetçi Örgütlerde Motivasyon ve Tükenmişlik Algısının Müşteri Sadakatine Etkisi .. 324

 • İş Yerinde Psikolojik Yıldırmayı (Mobbing) Yordayıcı Değişkenler: Psikolojik Dayanıklılığın Etkisi.............................................................................................. 333

 • Örgütsel Sosyalleşmenin Psikolojik Sahiplenme Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Güçlendirme Algısı Fark Yaratır Mı? .................................................................. 342

 • Karanlık Liderlik Ölçeği: Çalışanların Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması......... 347

 • Bireysel Performansta Öz-Yeterlilik ve Ototelik Kişilik Etkileşimi................................................ 354

 • Duygusal Zekânın Çatışma Çözümü Stratejilerine Etkisi: Bir Expat Yaklaşımı........................ 362

 • İyi Niyet ve Dürüstlük Ötesi: Örgütlerde Kişilerarası Güven Oluşumunun Ahlaki Temelleri....... 368

 • Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Yapıcı ve Yıkıcı Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi........................................................... 375

 • Pozitif Olmak Akdeniz Toplulukçuluğu Kültüründe Çalışır Mı? Temel Benlik Değerlendirmesinin İş Tatmini, Yaşam Tatmini ve Bağlılıkla İlişkisi........................................... 380

 • Z Kuşağının Önceki Jenerasyonlar İle Değerler ve Motivasyon İlişkisi Açısından Farklılıklarının İncelenmesi........................................................................................ 390

 • Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderliğin Personel Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Yöneticiye Güven ve Mükemmelliyetçiliğin Düzenleyici Rolü............................................ 398

 • Bütünleştirilmiş Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Çerçevesinde Yeniliğe Yatkınlık ve Kullanıcı Kaygısı.... 407

 • Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisinde İş Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü ....... 416

 • Özdeşleşme Kaynakları İle İşyeri Sapma Davranışı İlişkisinin Sosyal Mübadele Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi: Görgül Bir Araştırma...................................................................... 423

 •  Etik Olmayan Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Belirleyicileri: Duygusal Bulaşıcılığın Düzenleyicilik Rolü......................................................................... 431

 • Aşırı İş Yükü İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşyeri Maneviyatının Moderatör Etkisi: Bankacılık Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma........................................................................ 440

 • Güvenin Karanlık Yüzü: İç Denetçilerde Güven Tüketiyor Mu?.................................... 447

 • Güvenlik İklimi Algısı ve İş Performansı İlişkisinde Genel Öz Yeterliliğin Düzenleyici Rolü: Helikopter Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma ..................... 454

 • Ulusal Kültürün Psikolojik Sözleşmeye Etkisi: Avusturya’da Çalışan Göçmen İşçiler Örneği .. 462

 • Rol Model Olarak Seçilen Liderler Nasıl Etiketleniyor? .......................................... 473

 •  ‘‘Örgütsel Davranış’’ Bilim Dalında 2000-2017 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi............................................................................................................ 481

 • Dürtüsel Davranışın (Impulsıve Behavıor) Bireysel Öncülleri: Kişiliğin Karanlık Yönü ve Öz Yeterlilik............................................................................................................ 489

 • Bourdieu’nün Sermaye Kuramı ve Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Sürdürülebilir Turizmde Girişimcilik ................................... 497

 •  İşletme Bölümünün Değişen Mesleki Algısını Değerlendirmek Üzerine Bir Çalışma.......... 505

 • Teknogirişim Firmalarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Firmaların Örgütsel Çeviklik Yeteneklerine Etkisi: Depark Firmaları Üzerine Bir Araştırma .................................... 511
2018 Yönetim ve Organizasyon Kongresi Örgütsel Davranış Bildirilerini indirmek için linke tıklayınız.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Bilim için açık erişimi destekliyoruz!

Sezai Karakoç: Yürüyüş


DOSTLUK ÜZERİNE

Total Pageviews


Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)

Prof. Dr. Fuat Sezgİn: Bir Alİmİn Ardından Notlar (2018)
Resme Tıklayarak PDF indirebilirsiniz
"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

"Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz."
Nurettin Topçu

"İlim, gurbette vatan; cehalet, vatanda gurbettir."
İbni Rüşd

"Bir elma ağacı elmayı veriyor. Ama onun içine yeni bir elmayı büyütecek çekirdeğini de koyuyor. Eğitim böyle olmalı."
Sâmiha Ayverdi

“İlim ve marifet pek yüksek bir şey olmakla beraber lâfta ve kuvvede kaldıkça veya fiilde hilafı tatbik olundukça beyhude bir ibtilâdan başka bir şey değildir.”
M. Hamdi Yazır

"Eğer fikir aşılayabileceğiniz okurlarınız yoksa, işine dört elle sarılan entelektüelleriniz de olmaz."
Jürgen Habermas

“Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse sınıfa da öyle girdim.”
Nurettin Topçu

"Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek. "
Tolstoy

"Bin kılıçka, bir kalem daim galiptir!"
İsmail Bey Gaspıralı

"Kap dolunca taşar. İnsan, ilmen ve fikren olgunlaştıktan, belli bir seviyeye eriştikten sonra (hâliyle veya kâliyle) dolu (denizden damla), aksi takdirde boş (havadan) mesaj verir."
Prof. Dr. Bedri Gencer

"Hakkın davacısı olmazsak, haklı bir davamız olmaz."

D. Mehmet Doğan

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ