Ad astra per aspera... Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ...
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

10 Ekim 2017 Salı

Dış Politikada Türk Diasporası'na Çok İş Düşüyor


Dış Politikada Türk Diasporası'na Çok İş Düşüyor

Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi


ÖZET

Diaspora çağımızın en önemli toplumsal ve siyasi olgularından biridir. Diaspora teorisi kendi içerisinde klasik ve modern olmak üzere iki ayrı yaklaşım altında ele alınmaktadır. Bu noktada çalışmamız her iki yaklaşımı da değerlendirmekle birlikte açıklamalarında modern yaklaşımları çerçeve edinmiştir. Modern yaklaşımlar küreselleşme, ulus-aşırılaşma ve liberal demokrasi bağlamında bireye ve bireyci bir kolektiviteye odaklanmaktadır. Diaspora olgusu Türkiye’de son yıllarda giderek daha ön plana çıkmasına karşın, bir çalışma ve ilgi alanı olarak bilimsel yönü ihmal edilmiştir. Türkiye’nin devlet politikalarına bakıldığında da aynı ihmalkârlık göze çarpmaktadır. Türkiye, diasporaya yönelik plan ve programlarını sahada gözlemlenen gereksinimlere, farklı baskı gruplarının yönlendirmelerine ve hepsinden de çok siyasi-kültürel belirlenimlerine göre şekillendirmektedir. Bu bakımdan Türkiye’nin diaspora politikalarının tarihsel görünümünde Kemalist, militarist, merkezîyetçi, ötekileştirici bir algının hâkim olduğu görülmektedir. Çalışmamız bu kapsamda diasporanın öncelikle teorik açımlamasını yapmakta, akabinde ise Türkiye’nin diaspora politikalarının altında yatan tarihsel belirlenimleri modern yaklaşımlar bağlamında ve siyasi-sosyolojik bir çerçeve içerisinde analiz etmektedir. Yazının kapsamı, diaspora teorileri, küreselleşme, ulus-devlet, ulus-aşırılaşma, vatandaşlık, entegrasyon ve Türkiye’nin siyasi-toplumsal tarihi olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Göç, Diaspora, Modern Diaspora, Klasik Diaspora, Türk Diasporası, Yurtdışı Türkler. 

Abstract: 

Diaspora is one of the most important social and political events of our time. Diaspora theory is considered within two different approaches, classical and modern. Our work at this point has taken both approaches into account, as well as modern approaches in their explanations. Modern approaches focus on individual and individualistic collectivism in the context of globalization, nation-default and liberal democracy. Although the phenomenon of diaspora has become more and more prevalent in Turkey in recent years, the scientific aspect has been neglected as a study and interest. When we look at the state policies of Turkey, the same negligence is striking. Turkey shapes its plans and programs for diaspora according to the observed requirements, the conveys of different pressure groups, and the very political-cultural determinations of all. In this respect, it seems that Kemalist, militarist, centralist, and otherizing perception are dominant in the historical view of Turkey’s diaspora policies. In this context, our work primarily explains the theoretical explanations of the diaspora, and then analyzes the historical determinations underlying Turkey’s diasporic policies in the context of modern approaches and within a political-sociological framework. The scope of the article is defined as diaspora theories, globalization, nation-state, nationalism, citizenship, integration and Turkey’s political-social history. 

Keywords: Migration, Diaspora, Modern Diaspora, Classic Diaspora, Turkish Diaspora, Turkish Abroad.


YIL: 2017 (Haziran) / CİLT: 7 / SAYI: 1  TAM METİN


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

En Popüler Yayınlar

Total Pageviews


"Tatmin eden övgü ve sövgü sizin olsun, idrâk veren bilgi bize yeter." Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu
"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

"Taşköprülüzâde, 'İlim aklın ibadetidir' diyor. Biz ibadetimizi yapacağız, aklımızı kullanacağız, yola çıkacağız ve düşüneceğiz"
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

İhsan Fazlıoğlu Dersleri

Blog Archive

ÖĞRENMEYİ SEVMEK

"Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Yalnızca öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum."
Konfüçyüs

"Bilgi, ahlaki hareketten kalan şeydir."
Nurettin Topçu

Translate

ŞEHİTLERE VEFA!

ŞEHİTLERE VEFA!
"Bebem anasız büyür, Vatansız büyüyemez!" Nene Hatun

Link list 3

Blog Archive

Rusça-Türkçe Çevİrİ Hİzmetlerİ